Problemi vodovodnih preduzeća i prijedlog za rješavanja 15.06.2011
Број : 87 /11
Датум, 15.06.2011.године

Влада Републике Српске
Премијер Владе Републике Српске, г-дин Александар Џомбић
Трг Републике Српске број 1
78 000 Бања Лука

Предмет: Проблеми водоводних предузећа и приједлог за рјешавања,
д о с т а в љ а.-

1. УВОД
Удружење "Водоводи Републике Српске" је невладина струковна организација формирана 2000.године с циљем: едукације и усавршавања кадрова у водоводним предузећима, артикулисања заједничких потреба и рјешавања проблема у функционисању, представљање чланица код извршне и законодавне власти, информисање јавности, те подизање укупног квалитета услуге на потребан ниво.
Удружење је до сада организовало једанаест међународних конференција на тему Водоводни и канализациони системи, десетак курсева и радионица за запослене у водоводним предузећима и неколико скупова на тему локални водовода, проблеми и приједлог рјешавања. Чланице Удружења су 45 водоводних предузећа из Републике Српске.

2. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦИОНИСАЊА
У свакодневном раду водоводна предузећа суочена су са бројним проблемима и препрекама. Истичемо неке:
• социјална цијена воде, која не омогућава успјешно одржавање постојећег система;
• обрачун водних накнада на захваћену количину а не на обрачунату количину воде;
• уплата пореза на додану вриједност прије наплате пружене услуге;
• споро судско рјешавање наплате пружене услуге;
• уступање дистрибуције рачуна у складу са Законом о поштанским услугама, те на тај начин угрожавање финансијске стабилности предузећа;
• недовољна улагања у систем, те развој и усавршавање истог,и немогућност повећања основног капитала и у стварима а не само новчаним улозима.
Проблеме у комуналним предузећима не могу рјешавати предузећа без подршке извршне и законодавне власти, а стање је алармантно. Напомињемо да смо на ове проблеме указивали у више наврата и очекујемо да се са истим озбиљно позабавимо уз посредовање представника надлежних министарстава и институција.

3. РЈЕШАВАЊЕ НЕКИХ ОД ПРОБЛЕМА
Цијена воде: обезбиједити цијену воде која ће омогућити да КП постану самоодржива,
Порези и доприноси: одобрити репрограм пореских обавеза водоводним предузећима уз редовно измирење текућих,
Обавезе по основу водних накнада: водне накнаде обрачунавати на испоручену, а не захваћену количину воде; извршити отпис камата обрачунатих на дуг уз редовно сервисирање текућих, те потраживања водоводних предузећа од буџетских корисника , укључити у рјешавање ове обавезе КП.
Обавезе по основу електричне енергије: извршити отпис камата по основу неплаћене енергије; отписати обавезе за електричну енергију за период 1991 – 2000.година; послије повећања основног капитала по основу нових улагања до 2012.године извршити претварање дуга електропривредним предузећима у акције у водоводним предузећима, као и уредно сервисирање текућих обавеза.
Повећање основног капитала
Чланом 236 став 1 Закон о привредним друштвима прописује да се основни капитал отворених акционарских друштава може повећати само новим улозима.
На основу Закона о преносу права својине на капиталу у комуналним предузећима од 01.01.2011.године титулар су локалне заједнице које су сва своја улагања у инфраструктуру вршила по правилу у стварима, а не у новцу, па је ова одредба закона о Привредним друштвима неправична. Сви оснивачи задржавају своја управљачка права у истом проценту, над предузећем чија имовина се значајно увећава улагањем само једног оснивача – Општине. Мислимо да је неопходно извршити измјену Закона о привредним друштвима тако да се комунална предузећа изузму од обавезе повећања оснивачког капитала искључиво у новцу и да им се дозволи и повећање оснивачког капитала у стварима и тиме Општину изједначи у правима са осталим оснивачима.
На крају предлажемо да се приступи изради Закона о водоснбдјевању, каналисању и пречишћавању искоришћених вода којим би се прецизније регулисала права и обавезе из ове области. Сматрамо да ова активност, обзиром на важност, присутне системске проблеме и у свјетлу преноса надлежности на локалне заједнице једноставно има потребу и императив доношења оваквог закона.

Достављено:
- Премијер Владе републике Српске, г-дин Александар Џомбић,
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, г-дин Мирослав
Миловановић,
- Министарство финансија, г-дин Зоран Тегелтија,
- Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
г-ђа Сребренка Голић,
- Министарство индустрије, енергетике и рударства, г-дин Жељко Ковачевић,
- Министарство управе и локалне самоуправе, г-ђа Лејла Решић,
- Грански синдикат Републике Српске, г-дин Миле Рибић,
- Удружење послодаваца комуналне привреде Републике Српске, г-дин Дујо
Миланко,
- Привредна комора Републике Српске, г-дин Борко Ђурић,
- Савез градова и општина Републике Српске.

Генерални секретар

Јово Тадић

POVRATAK