Putem video linka danas, 30. aprila 2020. godine održan je sastanak Upravnog odbora udruženja “Vodovodi Reprublike Srpske”. Članovi UO razmatrali su poteškoće u poslovanju vodovodnih preduzeća u trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa korona.

Na sastanku se dogovaralo o izradi zbirnog izvještaja o gubicima svih vodovoda u Republici Srpskoj nastalih tokom marta i aprila mjeseca 2020. godine. Na osnovu ovog izvještaja bi se uputio zahtjev za pomoć prema resornom ministarstvu Vlade Republike Srpske u cilju saniranja posljedica izazvanih pandemijom virusa korona. Bitna tema sastanka bila su zajednička nastojanja resornog ministarstva i udruženja “Vodovodi RS” u pogledu izmjena Pravilnika o načinu obračuna vodnog doprinosa, tj. vodne naknade. Članovi Upravnog odbora su, takođe, informisani o aplikaciji koja je podnesena prema Vladi Republike Srpske u cilju dobijanja statusa udruženja od posebnog interesa u RS, kao i o izradi strateškog i operativnog plana Udruženja u cilju potpisivanja novog ugovora s međunarodnom organizacijom GIZ.