Sjednica Upravnog odbora udruženja “Vodovodi Republike Srpske” održana je danas, 07.07.2020. godine u Bijeljini. Nakon radionice održane u okviru RCDN projekta održana je  sjednica UO Udruženja na kojoj je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, g. Nenad Đukić predstavio ono o čemu se diskutovalo na webinaru “Reforme vodnih usluga u BiH” koji je održan sedmicu ranije.

Gorepomenuti webinar organizovale su Sjetska banka i UNDP, a učesnici su bili predstvanici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz FBiH i RS, Svjetske banke, UNDP-a, udruženja “Vodovodi Republike Srpske”, tj. tim za unapređenje vodnih usluga ispred Udruženja, Udruženje komunalnih preduzeća FBiH, te Savezi opština i gradova iz FBiH i RS.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstva lokalne uprave RS i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS analizirali su Program modernizacije sektora vodnih usluga u BiH i principe realizacije u RS, koji podržava Svjetska banka i u saradnji s predstavnicima Saveza opština i gradova RS i Udruženja „Vodovodi RS“ zaključili da planirane aktivnosti mogu rezultirati predviđenim ciljevima i stvoriti  okruženje kojim bi se modernizovao sektor vodnih usluga.

Predloženi Program fokusiraće se na tri sveobuhvatne rezultatske oblasti, a to su:

1. uvođenje institucionalnih, pravnih i regulatornih promjena na entitetskom nivou s ciljem modernizacije i unapređenja povoljnog okruženja sektora vodnih usluga;

2. različite aktivnosti i podsticajne strukture za unapređenje pružanja vodnih usluga na lokalnom, opštinskom nivou i nivoima davalaca vodne usluge;

3. poboljšanje pristupa, kvalitetu i efikasnosti usluga vodosnabdijevanja i odvodnje za građane od od strane davaoca usluge.

Predloženi Program biće finansiran kroz kredit Svjetske banke i usklađen sa postojećim projektima i raspoloživim finansijskim izvorima, a sufinansiran grant sredstvima pribavljenim kod drugih međunarodnih finansijskih institucija, fondova i bilateralnih donatora. Nadležne institucije na entitetskom nivou implementiraće ovaj program zajedno sa lokalnim zajednicama i njihovim vodnim komunalnim preduzećima. Planirano trajanje Programa je period 2021-2028. godine. Programski elementni su trenutno u fazi pripreme, a očekivana efektivnost je u prvoj polovini 2021. godine. Predloženi program će se odvijati kroz tri etape, od kojih se dvije mogu odvijati paralelno i odnose se na modernizaciju institucionalnog i regulatornog okvira pružanja vodnih usluga. U trećoj etapi podržaće se infrastrukturni radovi kojim će se poboljšati pristup, kvalitet i efikasnost pružanja vodnih usluga, na bazi kvalitativnih performansi davaoca vodnih usluga.

Specifični ciljevi su da se unaprijedi znanje učesnika o ključnim aspektima tokom pripreme, projektovanja i implementacije projekata odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda kroz primjer uspješne prakse, da se na osnovu stečenih iskustava projekti dovedu do uspješnog održavanja i funkcionisanja, te da se omogući učesnicima da prošire znanja o studiji slučaja i projektima na polju odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Učesnici radionice su vodovodna preduzeća i jedinice lokalne samouprave (nadležni resori za komunalne pitanja i predstavnici nadležnih službi koji obavljaju poslove pripreme i implentacije projekata) iz Republike Srpske.Očekivane koristi predloženog Programa:

1. Koristi od podrške Vladinoj reformi sektora vodnih usluga: samoodrživi pružatelji vodnih usluga koji imaju veličinu i kapacitet za pružanje sigurnih vodnih usluga; poboljšane usluge za potrošače po efikasnoj cijeni vodnih usluga; smanjenje operativnih troškova vodnih usluga;

2. Koristi od unapređenja i modernizacije distributivnih mreža: smanjenje gubitaka vode, infiltracije u kolektore i smanjenje efluenta postojećih kapaciteta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i ulazni parametar za dimenzionisanje novoplaniranih uređaja;

3. Koristi od ulaganja u efikasnost: očuvanje prirodnih resursa, smanjena potrošnja energije, automatizacija procesa;