Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD) oranizovalo je danas, 18. maja 2021. godine putem video linka uvodni webinar o UMT programu, tj. program za nove obuke u upravljanju komunalnim uslugama. UMT program je saranja svih učesnika u vodnom sektoru, a glavni oragnizator je IAWD. Programu su se zatim pridružili Svjetska banka i Fakultetom za ekonomiju i poslovnu administraciju Univerziteta u Sofiji kao institucionalni partneri, Energie AG i Vodovod iz Sofije kao komunalni partneri i čitav niz drugih kompetentnih partnera, uključujući Siemens, s::can i druge. Uvodni webinar o UMT programu dizajniran je za sadašnje i buduće učesnike ovog programa kako bi se upoznali s trenerima i partnerima oragnizatora, ali i da bi se predočio ažuriran pregled onoga što se očekuje od osam sljedećih webinara. Svjetska banka je, uz podršku Globalnog partnerstva za sigurnost voda i sanitaciju (GWSP), pokrenula Program stipendiranja kao podršku učešću u UMT-u. Stipendija, koja pokriva 80% troškova, je otvorena i predstavnici komunalnih preduzeća se pozivaju da se prijave za stipendiju za sufinansiranje koja podržava učešće u UMT programu.