Svjetska banka i UNDP organizovali su putem video linka danas, 01. jula 2020. godine webinar na temu “Reforme vodnih usluga u BiH”. Učesnici ovog online događaja bili su predstvanici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz FBiH i RS, Svjetske banke, UNDP-a, udruženja “Vodovodi Republike Srpske”, tj. tim za unapređenje vodnih usluga ispred Udruženja, Udruženje komunalnih preduzeća FBiH, te Savezi opština i gradova iz FBiH i RS.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstva lokalne uprave RS i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS analizirali su Program modernizacije sektora vodnih usluga u BiH i principe realizacije u RS, koji podržava Svjetska banka i u saradnji s predstavnicima Saveza opština i gradova RS i Udruženja „Vodovodi RS“ zaključili da planirane aktivnosti mogu rezultirati predviđenim ciljevima i stvoriti  okruženje kojim bi se modernizovao sektor vodnih usluga.

Predloženi Program fokusiraće se na tri sveobuhvatne rezultatske oblasti, a to su:

1.       uvođenje institucionalnih, pravnih i regulatornih promjena na entitetskom nivou s ciljem modernizacije i unapređenja povoljnog okruženja sektora vodnih usluga;

2.       različite aktivnosti i podsticajne strukture za unapređenje pružanja vodnih usluga na lokalnom, opštinskom nivou i nivoima davalaca vodne usluge;

3.       poboljšanje pristupa, kvalitetu i efikasnosti usluga vodosnabdijevanja i odvodnje za građane od od strane davaoca usluge.

Predloženi Program biće finansiran kroz kredit Svjetske banke i usklađen sa postojećim projektima i raspoloživim finansijskim izvorima, a sufinansiran grant sredstvima pribavljenim kod drugih međunarodnih finansijskih institucija, fondova i bilateralnih donatora. Nadležne institucije na entitetskom nivou implementiraće ovaj program zajedno sa lokalnim zajednicama i njihovim vodnim komunalnim preduzećima. Planirano trajanje Programa je period 2021-2028. godine. Programski elementni su trenutno u fazi pripreme, a očekivana efektivnost je u prvoj polovini 2021. godine. Predloženi program će se odvijati kroz tri etape, od kojih se dvije mogu odvijati paralelno i odnose se na modernizaciju institucionalnog i regulatornog okvira pružanja vodnih usluga. U trećoj etapi podržaće se infrastrukturni radovi kojim će se poboljšati pristup, kvalitet i efikasnost pružanja vodnih usluga, na bazi kvalitativnih performansi davaoca vodnih usluga.

Očekivane koristi predloženog Programa:

1.       Koristi od podrške Vladinoj reformi sektora vodnih usluga: samoodrživi pružatelji vodnih usluga koji imaju veličinu i kapacitet za pružanje sigurnih vodnih usluga; poboljšane usluge za potrošače po efikasnoj cijeni vodnih usluga; smanjenje operativnih troškova vodnih usluga;

2.       Koristi od unapređenja i modernizacije distributivnih mreža: smanjenje gubitaka vode, infiltracije u kolektore i smanjenje efluenta postojećih kapaciteta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i ulazni parametar za dimenzionisanje novoplaniranih uređaja;

3.       Koristi od ulaganja u efikasnost: očuvanje prirodnih resursa, smanjena potrošnja energije, automatizacija procesa;